REGULAMIN SKLEPU SIDBANK

REGULAMIN SKLEPU SIDBANK.PL

 

§1. Definicje

REGULAMIN SKLEPU SIDBANK.PL

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, śledzenie historii zamówień oraz opiniowanie produktów dostępnych w Sklepie

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

MAŁOLETNI – osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat ani nie zawarła małżeństwa przed ukończeniem 18 lat

PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej REGULAMIN SKLEPU SIDBANK.PL

PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę REGULAMIN SKLEPU SIDBANK.PL

SKLEP -oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową sidbank.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BOMBILLA  LTD 27 Old Gloucester Street WC1N 3AX LONDON UNITED KINGDOM posługująca się numerem UTR  GB 8022014996 , zarejestrowaną w Companies House Cardiff pod numerem: 08634751.  Adres poczty elektronicznej: info@sidbank.pl, numer telefonu: +447546469737

 TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej sidbank.pl

§2. Postanowienia ogólne

Przedmiotem działalności Sklepu sidbank.pl jest handel detaliczny akcesoriami kolekcjonerskimi z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca. REGULAMIN SKLEPU SIDBANK.PL

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

połączenie z siecią internet,

prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, włączona obsługa JavaScript oraz cookies, czynna skrzynka poczty elektronicznej.

Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie sidbank.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §10 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

Prezentacja na stronach sklepu internetowego towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do składania oferty przez Użytkownika.

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sidbank.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. REGULAMIN SKLEPU SIDBANK.PL

Klientami Sprzedawcy/Usługodawcy nie mogą być małoletni.

Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasiona sprzedawane na sztuki są wcześniej wyciągane  z oryginalnych pudełek i pakowane są w bezpieczne pojemniczki – chyba że producent ma w ofercie nasiona na sztuki. Gwarantujemy że otrzymają Państwo zawsze produkt który jest zamawiany.

§3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

W celu utworzenia konta w Sklepie, kliknąć należy na pole z napisem „Zarejestruj”, a następnie wypełnić oraz zatwierdzić formularz rejestracyjny. REGULAMIN SKLEPU SIDBANK.PL

W celu prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

  • adresu e-mail,
  • hasła,
  • imienia,
  • nazwiska,
  • nr. telefonu,
  • ulicy,
  • nr. domu,
  • kod pocztowego,
  • miejscowości,
  • nr. NIP oraz nazwy firmy (w przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą).

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie sidbank.pl zostaje zawarta po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, w momencie zatwierdzenia przez Użytkownika wpisanych danych poprzez kliknięcie na pole z napisem „Zarejestruj”. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.

Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§4. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową sidbank.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:

za pomocą konta w sklepie (w tym wypadku przy składaniu zamówienia nie jest konieczne powtórne wypełnienie formularza zawierającego dane osobowe),

za pomocą formularza zamówienia.

W wypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt b niniejszego paragrafu, konieczne jest podanie danych osobowych wymienionych w §3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w sklepie internetowym bądź za pomocą formularza zamówienia, należy po wyborze odpowiedniego dla siebie towaru (poprzez kliknięcie na jego zdjęcie) kliknąć na pole z napisem „Dodaj do koszyka”, umieszczając w ten sposób produkt w wirtualnym koszyku. W dalszej kolejności należy kliknąć na pole z napisem „Zobacz koszyk”, przechodząc w ten sposób do podstrony z listą wybranych produktów. Po sprawdzeniu zgodności treści listy z dokonanym wyborem, kliknąć należy na pole z napisem „Przejdź do kasy”, przechodząc w ten sposób do podstrony ze swoimi danymi. W tym kroku należy również wybrać formę doręczenia i płatności. Następnie należy kliknąć na pole z napisem „Złóż zamówienie”. Przyjęcie złożonego przez Użytkownika zamówienia do realizacji (a tym samym zawarcie umowy sprzedaży), następuje w momencie potwierdzenia otrzymania jego treści przez Sprzedawcę. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, polega na wysłaniu przez Sprzedawcę do Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej dane teleadresowe Sprzedawcy, a także opis przedmiotu zawartej na odległość umowy oraz wybranego przez Kupującego sposobu płatności i dostawy.

W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.

Zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.), jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

przy odbiorze przesyłki od kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej;

przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

przedpłata za pośrednictwem szybkich płatności elektronicznych serwisu PayPal;

przedpłata za pomocą karty płatniczej lub szybkiego przelewu za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl;

 

Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank PKO BANK POLSKI pod numerem 97 1020 4027 0000 1402 1239 3924. Sprzedawca uprzejmie prosi Kupującego o podanie w tytule przelewu numeru zamówienia znajdującego się w treści wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji, gdyż może to przyspieszyć dostarczenie przesyłki do Kupującego.

Towar dostarczany jest Kupującemu niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 6 niniejszego paragrafu.

O wysłaniu produktu, numerze przesyłki oraz wystawionej faktury/rachunku Sprzedawca informuje Kupującego drogą mailową niezwłocznie po przekazaniu paczki firmie kurierskiej bądź Poczcie Polskiej.

§5. Dostawa towaru

Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się czynnościami przewozu bądź usługami pocztowymi i powszechnymi): firm kurierskich „DPD” i „FEDEX”, Paczkomatów bądź Poczty Polskiej.

Zgodnie z treścią art. 429 Kodeksu cywilnego „kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności”, jednak nie wyłącza to odpowiedzialności Sprzedawcy za uszkodzenie przesyłki w transporcie w przypadku, jeżeli uszkodzenie nastąpi na skutek:

przyczyn występujących po stronie Sprzedawcy (np. błędnego zabezpieczenia przesyłki przez Sprzedawcę, naruszenia przez Sprzedawcę przepisów ustawy Prawo pocztowe albo regulaminu świadczenia usług pocztowych lub powszechnych), właściwości przesyłanego produktu.

Według art. 545 Kodeksu cywilnego „kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika”, natomiast według art. 74 Prawa przewozowego „jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona” (jeżeli ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze ujawniono po wydaniu przesyłki „przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki”). W związku z treścią wymienionych powyżej przepisów prawa, przepisu art. 76 Prawa przewozowego (którego fragment stanowi, iż „przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia”) oraz przepisu art. 87 Prawa pocztowego (wedle którego „Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi”), Sprzedawca uprzejmie prosi, w przypadku sporządzenia przez przewoźnika bądź Pocztę Polską protokołu szkody, o zachowanie przez Kupującego tego dokumentu, gdyż może to przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Koszty sposobów dostawy dostępnych w Sklepie przy zamówieniu towarów o łącznej wadze nieprzekraczającej 31,5 kg są następujące:

odbiór osobisty w oddziale firmy FEDEX dla płacących przelewem na konto – 15,99 zł;

odbiór osobisty w oddziale firmy FEDEX dla płacących przy odbiorze zamówienia – 18,98 zł;

paczka dla płacących przelewem (Poczta Polska) – 16,00 zł;

przesyłka priorytetowa za pobraniem dla płacących przy odbiorze (Poczta Polska) – 18,50 zł;

list priorytetowy dla płacących na konto (Poczta Polska) – 10,00 zł;

przesyłka kurierska FEDEX dla płacących na konto sklepu – 16,99 zł;

przesyłka kurierska FEDEX dla płacących przy odbiorze -19,99 zł;

odbiór osobisty w oddziale DPD dla płacących przy odbiorze zamówienia – 20,16 zł;

przesyłka kurierska DPD dla płacących przy odbiorze – 23,19 zł;

odbiór osobisty w oddziale firmy DPD dla płacących przelewem na konto – 17,49 zł;

przesyłka kurierska DPD dla płacących na konto sklepu – 18,50 zł;

paczkomat firmy Inpost – 17,00 zł.

Koszty sposobów dostawy dostępnych w Sklepie przy zamówieniu towarów o łącznej wadze przekraczającej 31,5 kg są następujące:

odbiór osobisty w oddziale firmy FEDEX dla płacących przelewem na konto – 140 zł;

odbiór osobisty w oddziale firmy FEDEX dla płacących przy odbiorze zamówienia –160 zł;

przesyłka kurierska FEDEX dla płacących na konto sklepu – 160 zł;

przesyłka kurierska FEDEX dla płacących przy odbiorze – 180 zł;

Przy zawarciu umowy sprzedaży dotyczącej produktów o łącznej wartości przewyższającej kwotę 500 zł i jednocześnie łącznej wadze nieprzekraczającej 31,5 kg dostawa jest bezpłatna.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania towaru. Odstąpienie możliwe jest tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres:

BOMBILLA LTD

5 LONDON ROAD
SW17 9JR LONDON

 

Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty (w tym cenę towaru oraz, w wypadku jeśli dostawa nie była bezpłatna, koszty dostawy towaru do Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, w zależności od wyboru Konsumenta przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta albo przekazem pocztowym na adres podany przez Konsumenta. Koszty odesłania towaru przez Konsumenta nie są zwracane.

Do zachowania terminu, o którym stanowi ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej. Oświadczenie to wysłać należy pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy albo pocztą elektroniczną na adres: info@sidbank.pl.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

b) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

d) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

e) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Sprzedawca informuje, iż nie handluje prasą oraz nie świadczy usług w zakresie gier hazardowych.

Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

 

§7. Reklamacje towarów

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).

Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 535055930, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: info@sidbank.pl).

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.

Reklamowany produkt odsyłać należy na adres:

BOMBILLA LTD

5 LONDON ROAD
SW17 9JR LONDON

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar wraz z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Kupującego , w tym kosztami transportu.

Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury , gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Otrzymane przez Kupujących towary objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

Gwarancja, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu wobec Sprzedawcy, w wypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

Usługodawca nie rozpatruje reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną złożonych po upływie dwóch miesięcy od stwierdzenia przez Usługobiorcę przyczyny reklamacji.

§9. Polityka danych osobowych oraz cookies

 

Drogi Użytkowniku
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji: Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest spółka BOMBILLA  LTD 5 LONDON ROAD SW17 9JR LONDON UNITED KINGDOM  posługującego się numerem UTR  GB 8022014996 , zarejestrowaną w Companies House Cardiff  pod numerem: 08634751. dalej zwana Administratorem.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?
Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?
za pomocą wiadomości e-mail na adres: info@sidbank.pl

 

 

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe, Bombilla LTD gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Administratorem tych danych jest Bombilla LTD. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Bombilla LTD w celu świadczenia Usług, obsługi transakcji sprzedaży oraz archiwizacji. Jeżeli użytkownik nie wyrazi na to zgody, nie będzie otrzymywał od Bombilla LTD informacji marketingowych. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Bombilla LTD oraz jej partnerów. Tym samym Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowych dotyczących towarów i usług własnych serwisu oraz partnerów Bombilla LTD. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Bombilla LTD zapewnia użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia żądania do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Bombilla LTD należycie chroni gromadzone dane osobowe poprzez szereg zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności Sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia przez formularz oraz rejestrację (założenie konta w Sklepie).

 

 

§10. Postanowienia końcowe

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).

Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

Niniejszy regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę: https://sidbank.pl/regulamin-sklepu-sidbank-pl/  i dokonanie wydruku.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2014 r.